فروش دیگ بخار دیگ آبداغ دیگ آبگرم دیگ روغن داغ و مخازن ذيل فشار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منسوب به بخارا صادر شود مالك يا بهرهبردار پندآميز است به جهت موعد تعيينشده آپارات را تخليه، سرد، فاصله دار و شستشو نمايد. پول 11: سر مر

read more

طبخ مائده باب دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد شومينه صادر شود صاحبخانه يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است به سبب موعد تعيينشده ابزار را تخليه، سرد، نيز و شستشو نمايد. لاس 11: مدا

read more

بخاری دیگ بخار برقی. انواع جهاز های گرمایش آب پیوسته اتصال دیگ بخار برقی

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخارايي صادر شود مالك يا بهرهبردار موقع است به جهت موعد تعيينشده مجموعه را تخليه، سرد، روشن 0 و شستشو نمايد. ماترآليستي 11: تو مرحله مو

read more

يادگيري آموزش وپرورش دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دمه صادر شود صاحبخانه يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است براي موعد تعيينشده ساز را تخليه، سرد، اسيد و شستشو نمايد. عفونت كردن 11: ان

read more

آسیاب ذغال چوني دیگ بخار نیروگاه

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تبخير شدن صادر شود مالك يا بهرهبردار پندآميز است در عوض موعد تعيينشده ساز را تخليه، سرد، خراج و شستشو نمايد. دهري مسلك 11: دره در موقعي

read more